: ઇ需ઇ ઇ需ઇraad
19-02-2010, 06:53 AM
... ... <--

)( _ _ _ _ _ )(...


(( ))

raad
20-02-2010, 12:52 PM
.

raad
24-02-2010, 02:56 PM
.

raad
25-02-2010, 11:12 AM
.

raad
25-02-2010, 11:52 AM
:
.

raad
25-02-2010, 11:56 AM
.

raad
25-02-2010, 11:59 AM
: .

raad
25-02-2010, 12:02 PM
.

raad
25-02-2010, 12:05 PM
.

raad
25-02-2010, 12:09 PM
Ϳ

raad
25-02-2010, 12:12 PMraad
25-02-2010, 12:16 PMraad
25-02-2010, 12:19 PM


raad
25-02-2010, 12:23 PM

raad
25-02-2010, 12:27 PM


raad
27-02-2010, 12:04 PM

raad
27-02-2010, 12:07 PM
...!!

raad
05-03-2010, 12:40 AM
09-03-2010, 08:54 AMraad
09-03-2010, 11:53 AM

...

10-03-2010, 11:01 AM

10-03-2010, 11:07 AM
ɿ ...!!!! ɿ ..!! ɿ ... ɿ ɡ ...!!!!

raad
10-03-2010, 03:10 PM
....
:
...


raad
13-03-2010, 11:23 AM
:
..
..

...!!!

raad
19-03-2010, 03:45 AM


raad
19-03-2010, 03:55 AM

http://www.7ammil.com/upfiles/1dn24304.jpg (http://forum.brg8.com/ext.php?ref=http://www.7ammil.com/)


...... ...
.... ...
..

raad
19-03-2010, 03:59 AM
( .. )


...


...
...
...


...
...
..
...
..
..
.


..
.. ..


" " .. ...


...

raad
19-03-2010, 05:15 AM
....[ ]

raad
19-03-2010, 05:18 AM
.. ߑ .. ..


.. ..


.. ..


..

[ ]

raad
19-03-2010, 05:21 AM
..


..


.. .. ..

[ .. .. ] ..

[ ]

raad
03-07-2010, 08:48 PM
***

08-07-2010, 04:00 PM
..
..
..
...

raad
08-07-2010, 09:23 PM
..
..
..
...

..

raad
13-07-2010, 08:02 PM
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

raad
13-07-2010, 08:29 PM
..

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

..
..

raad
07-09-2010, 12:27 AM
:
....
....

raad
07-09-2010, 07:43 AM
!! !! ... ... ... ....

raad
07-09-2010, 06:23 PM
!!!! !!!! .. .... ....

raad
07-09-2010, 10:48 PM
" "


...
...
{ }
...

raad
09-09-2010, 09:41 PM
.....

raad
12-09-2010, 05:09 AM
.. .. .. ....

raad
12-09-2010, 01:45 PM
........

mody sat
12-09-2010, 02:33 PM
http://www.d5eel.com/vb/imgcache/9da953ba25b4773335e9ac0acd2ca3 ee.jpg●●
|| .. !!

raad
14-09-2010, 10:52 PM


raad
16-09-2010, 02:25 PM
.. ...!! ...!! .. ... .. ...!! ... ...!! .... ...!! ... ..!! ...!!

raad
19-09-2010, 05:04 PM
( )

raad
21-09-2010, 07:52 AM
.

raad
24-09-2010, 05:18 PM
.............................. .
.....................
............
......

raad
25-09-2010, 05:41 PM
.. .. .. ..
..♥
... ..!
... ..!!

raad
27-09-2010, 11:06 PM

.. ﮔ
..
.. .. ......

raad
29-09-2010, 01:41 AM
.. ==--== * .....

raad
02-10-2010, 09:54 PM

...
...

raad
02-10-2010, 10:24 PM

..
..

..

..

..

...

raad
02-10-2010, 10:27 PM
raad
02-10-2010, 10:30 PM


raad
02-10-2010, 10:37 PM
......

raad
17-10-2010, 08:06 PM
# ()
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

raad
17-10-2010, 08:09 PM
""
( )


!!


[ ] (( )).....
!!


...

(( ))


" "
...


...
.

raad
18-10-2010, 04:10 PM

"
"

raad
18-10-2010, 04:13 PM
{ ~ { ~ { ~ { ~ { }

raad
19-10-2010, 07:26 PM


raad
18-06-2011, 08:52 PM

.

raad
26-06-2011, 09:42 PM


raad
21-07-2011, 07:44 PM
, ,,,

raad
12-08-2011, 12:16 AM
ﺂ̷ﻟﺑٱﺣ ﺂ̷ ﻋﻟ ﻗﻟﺑ ٓﻣۆ
ﻏﯾ ﺂ̷ﻟٓﻣۆ ﺂ̷ﻟ ﺑﻗﻟﺑ ﺳٓﯾٓ
ٓﻣ ﺑ ٓﻣ ۆ ٓﻣ ﺑ ﻗۆ
ۆٓﻣ ﺑﻟٱ ﺳﻧ ٱﻧﯾٱﺑ ﺷﻃﯾٓ
ﯾٱۆﺟ ﻋﯾﻧ ﺳٱٓٓ ﻋٱﻓ ﺂ̷ﻟﻧۆ
ﺗﺳٓ ﺑﻋ ﻓﻗٱٓ ﻟﯾﻟ ٪ٓﯾٓ
ﯾﺂ̷ﻟﻟ ﺗﺳﻟﯾﻧ ﺗ ﺂ̷ﻟﺑﺂ̷ ﻣﻇﯾۆ
ﺣﺂ̷ﻟ ﺑﻋ ﻓﻗٱٓ ﺣﺂ̷ﻟ ﺧﻃﯾٓ

raad
12-08-2011, 12:24 AM
: [ ]
' Ѫ '

ۆ ; [ ]
' </3

raad
28-08-2011, 01:04 AM
ۆ ۆٱ ﻣٱﻗ ٱﻟۆ
ۆٱۆ ﻣٱ ﻣٱٱ ۆ

ٱ ۆ ϐ ٱ ϐ ۆ
ڻﻣ̲ ﺧ ﺂ
...
ﻟﺂ ﺳ ٱﻗ ۆ ﻣﻣۆ
ۆٱ ﺻȪ ﻣ ﻣٱ

raad
01-09-2011, 04:38 PM
♡ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊ :) ۆٱפ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊♥♥ ♡̨̐ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊({}) ♡̬̩̃̊ٱ ♡̸̸̮̮̃ ♡̬̩̃̊ ۆ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊ܪ#:-s ע ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊ :'( ♡̬̩̃̊ٱۈ ♡̬̩̃̊ ♡̬̩̃̊Ѫ ۆ

raad
08-09-2011, 11:20 PM
!!!!!!!!!!!
...

...

..
..
..!

raad
08-09-2011, 11:24 PM
ڍ ﭑﻟ � ۆ ﭑ ﭑﻟ̣ ۆۆڍﮖ̶ ﻣ̉ﻥ̴ ڍۆ ﺳ̶̉ړۆړ ٱ ﺧ ﭑۆ � ﯾ ۆﻟ̣ ﺻۆȐ ﺿ ﭑ ﯾ ۆ � ٺٺ ﻟ � ۆٺٺ � ۆٺٺ ۆۆ ﻣ̉ﻥ̴ ۆ ﺂﻓ ﺷۆړ �

raad
08-09-2011, 11:28 PM
ﭑ ۆت ﭑۆ
ﮔ ﭑۆ | ۆ ﭑﭑ !

ﻓ ٱ ۆ'
ۆٱ ﺂ ۃ ﭑﭑ ٱ !

ﭑ ڻ ۆ ٱ ۆ ۆ'
ۆۆڼ ﭑٱ ﭑٱ

raad
12-09-2011, 08:00 PM
:-
\ ( )raad
13-09-2011, 06:29 PM


_̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.__

.. .. ..

raad
14-09-2011, 06:25 PM
ﭑ ܪ ٱ ﺂ ۓ ﺂ ڲ ﺂ ﻋ̝ ﺂܪ ٱ ﺂ ٱ ݪ ﺂ

raad
19-09-2011, 10:17 PM
................

raad
20-09-2011, 09:58 PM
! - ʘ - ʘ - ʘ ! : ﺑ ʘ - ʘ ﻟ : ! ( )

raad
26-09-2011, 11:51 PM

raad
30-09-2011, 10:35 PM
:


....!!

raad
19-10-2011, 09:35 PM
Ǧ✽̶̶̛̗̥-̶̯͡┈̥⌣̊ ┘┉ ┈┉ Ð ѡ ʐ ♥

raad
19-10-2011, 09:50 PM
ﺂ ﯙﺂ ﺂ ﯙﺂ ﯙﺂ ﺂ ﻥ̴ ﻥ̴ ﺄ ﻥ̴ ﺂ ﯙﺂ ﺂ ﺂ ﯙﺂ ﺂ ﺂ ﻥ̴ ﯙﺂ

raad
28-10-2011, 08:35 PM
ۆ ۆ ﻟﭑ ۆ ۆ ۈ ڳ -̴-̴--̴-̴--̴-̴--̴-̴--̴-̴--̴-̴-

raad
28-10-2011, 08:39 PM
] .. " " [ ] [ ] " " , [ ] .." "..!! [ ] " " .. ! [ ] " "

raad
03-11-2011, 11:05 PM
ڳ ﺂڳ ' ! ڳ : ڳ ﺂ ﺂڳ '( ! : - - ڳ ../ ﺂ ڳ ڳ ˇ: ﺂڳ =</3

raad
01-12-2011, 05:03 PM
" " , , , , ,

04-12-2011, 12:38 PM

raad
10-12-2011, 06:16 PM
ڪ !

/ / !

.... !!

ڪ !

!

...

.... !


raad
20-12-2011, 02:31 AM
ﺂ ۈ . .
: [ ٱﻟﻣۃ / * ☇ , .
[ ٱ ۆ ﻟﻣ ], .
ٱ ﻣﺣܪ ﻟډ
[ ٱﻟ ] - [ ] - [ >=) ], .
... ...
ﭠٱٱ ﻟٱ ٱ . .
ﺑ/ ﺣ : ٱﻟ ۆٱﻟ [ : ], .
- ┃ ﻋ [ ♥ ] : -
ﺂ ﻟﻣٱ ﺑﻋ ۈ ٱ ﻣ / </3,

raad
21-12-2011, 07:14 PM
( ) ..
( ) ..
( ) ..

..

raad
22-12-2011, 12:33 AM
♥ !


raad
22-12-2011, 09:31 PM
ﺂڳ , ٓ ﺂڳѪٓ !̴

ﺂ ٓﺂ : ) '

ﺂﺂ ڳ , ٓ ﺂﺂڳ

. . . ٓ ﺂ

ﺂﺂ

ﺂ .. ٓڳﺂ

ﺂ ڳٓ ﺂﺂ

ﺂ ﺂ ڳٓ ٓ

raad
22-12-2011, 10:13 PM
ٺ ● ● ۆ

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

raad
24-12-2011, 09:36 PM

| |


| |

{
| |

raad
25-12-2011, 11:26 PM
✉ |Ǖ-̶̶◂ ☇ ﻟ̲ﺂ̲ﺳ ﻓې ﻟﺻﻣ̝̚ٺ ﺟ̅ﻣ̝̚ڵ ﻣ̝̚ט ' ﻓۃ ┌ ☇ ┋ ﻟﺛﺛۀ ! ... :)

raad
28-12-2011, 08:48 PM
" "

... :)

raad
03-02-2012, 10:43 PM
. .
████████████████████


. .

ﺳﺄﻛﺒﻞ ﻳﺪﻳﻜﻲ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻀﻨﻲ ﻏﻴﺮﻱ . .

ﺳﺄﻏﻤﺾ ﻋﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻮﺷﺎﺣﺎ ﺣﺮﻳﺮﻳﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻔﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻄﺮﻱ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺮﻯ ﻏﻴﺮﻱ . .

ﺳﺄﺿﻊ ﻗﻔﻼ ﺫﻫﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻌﺸﻖ ﻏﻴﺮﻱ . .


. . (◡‿◡✿)

06-02-2012, 02:41 AM

!
.......!.

raad
10-02-2012, 03:32 AM
ﺣﺳ ٱﻟ ۆﻟ ﺗﺂ ٱﻟﻋﯾۆ . .
ۆ ﺣﺳ ٱﻟ ۆﻟ ﺗﺂ ٱﻟﻗﻟۆ . . (✿◠‿◠)

raad
13-02-2012, 09:29 PM
ﺿ̷ ۄﺻ̲ږ ﺂ̷ﻟ̷ﺿ̷ﯾ ﺗۄ
ۄ ﺂ̷ﺂ̷ ﺂ̷ﻟ̷ﻟ̷ﺗܪٓ ﺑﺛږ ﺂ̷ﻟ̷ږﺂ̷ﯾ ● ● ●

ۄﻟ̷ﯾﺂ̷ ﻧﺷ̲ﻧ ﺻ̲ﺂ̷ﺑ ﻗﻟ̷ ܪٓۄ
ﺂ̷ ﯾږ ﺂ̷ﻧܪٓ ﻋﺂ̷ﻟ̷ ﺑ ﻋﺂ̷ﯾ ● ● ●

ﻋ ﻟ̷ ﺛﻟ̷ﯾ ﺂ̷ﻟ̷ۄﻗ ږۄ
ﺂ̷ ﺂ̷ﻟ̷ڤﺂ̷ ۄﺂ̷ﻟ̷ﺻ̲ ۄﺂ̷ﻟ̷ڟ ﺂ̷ﯾ ● ● ●

raad
13-02-2012, 09:35 PM
..!

!

.... .... !!!♥♥

raad
13-02-2012, 09:40 PM
ﻟ ﭑﺧﺗړ ﻟﭑﺣ ڳ . . ﻓ ﻗﻟﺑ♥:$
ﻓﭑﻟﻛ . . ﭑﺧﺗﭑړ ﻣﻛﭑﻧ. : ﺑﭑﺳﻟۆﺑ ۆ ﭑܪ

raad
13-02-2012, 09:45 PM
ﻟﺂ - - </3 - (: ! - ♥ : [ ] ڳ . . (◡‿◡✿)

raad
16-02-2012, 10:06 PM
` . . ` . . ` . . ♥

. . (◡‿◡✿)

raad
16-02-2012, 10:30 PM
ۍ ڵ ڵۘ ٱڪٽ ڵۜ . .

ۅۍ ڵٺٰٕ ڵۜ ٱڪٽ ڵۘ . .

(( ڪ ڪ ۍ ڵ ۅۍ ڵٺٰٕ ٱڪٽ ٱڪٽ ٱڪٽ ٱڪٽ . . ))

raad
21-02-2012, 02:33 AM
.. ..
.
.

.


.


.
.
.
.
.


.. ..

.. .... .... .. ..

.. ♥

raad
21-02-2012, 05:13 PM
ﭑ ٱ ڳ ڳ ﭑ .. ﭑڳٱ ٱ ٱ : [ﭑ] ﭑ ﭑﮧ .. ڳ ٱ >:/ ﭑ ٱ ٱٱ ﭑﮧ

raad
24-02-2012, 12:30 AM
ﻃٳ ٲﻟﺑﻋٱ ۆ ۉﻟ ٱﻟﻗﻟ ﻗٳ ,,

ۉﻣ ﯾﭠ ٱﻟﻣۉﻟ ﻣﺿѪ ,,ٱﺳﮩ ﻃۉٳ ٱﻟﻟﯾ ۉٳﻋﯾ Аٲ ,,

ۉۉٱٲ ٱﻟﻣٳﺿ ۉﺑٱﻟﻗﻟ ﺣѪ ,,ﯾА ﻣٲ ٳ ﺑٲﻟ ۉﯾٲ ,,

ٲﻟٳ ﯾﻋﯾ ﻟﯙ ﺑٲﯾٱ ﻣ ,,


(http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=30848 1872541672&id=134937179896143&comment_id=3472006)

raad
24-02-2012, 12:35 AM
ﻣٱ ﻓ ﺂ ﯾ ﺣﺑﯾﺑ ۆ
ﺂﻣ ﺣﺻ ۈﺻ ﻓ

ﻣ ﺂﺂ ﻣ ﺑﯾ ﮬٱۆ ۆﮬٱۆ
ۈﺂ ﯾﻋ ﻣ ﺣﻧ ﺣﺑﯾﺑ

ۆﻣ ڍ ﯾڍﺂۈ
ۆﻣ ﻣۆﺣ ﯾ

raad
29-02-2012, 12:57 AM
ڪ . [♥] . ڪڪ . [♥] . ڪ

ڪ . [♥] . ڪ

ڪ ♥

ڪ ♥

ڪ ♥

♥ . .

raad
29-02-2012, 07:15 PM
,,, (◕‿◕✿)

raad
01-03-2012, 02:43 AM
ﮧ : !! ۈ Ԑ ﮧ =)) .. ! ۈﮧ : ( ۈﮧ ) ۈ ڳ =)) .. !

01-03-2012, 02:48 AMraad
01-03-2012, 02:51 AM
!

:-

""

! ! . .

. .!

01-03-2012, 01:25 PM
~ ~ / ...!!

raad
01-03-2012, 02:11 PM
{♥}

{ } !
ʺ
{ } !
...
{ } !

{}
{} ♥!

raad
07-03-2012, 01:44 PM
( )
| |
. . { . . !

[ ] ,
" " . .

( ) . .~
..!
( ) ..!

| . .
| . .

. .
" . !

" "
. !

..
" . !

. .


. !
raad
09-03-2012, 08:53 PM
,,, ,,,

raad
15-03-2012, 08:23 PM

ۈ !
ۈ Ӫ ~..!
ۈ .. !


Ъ ª ..!

!!
ٱ ♡

raad
16-03-2012, 04:15 AM
עﺑﺗﺳﻣۃ (⌣̈) ﻣ ﯾڕ ﻟ ﻓ ﻣעﻣפ . . (✿◠‿◠)

raad
16-03-2012, 07:12 PM
{ }..

raad
17-03-2012, 11:31 PM
ۓ ۓ gטּ
ڪۓ g פ
ۓ g טּ
פڪ פֿۓ ڪ g . .!!

raad
20-03-2012, 12:52 AM
. .
. . : )
: :
( ) . .

raad
21-03-2012, 01:57 PM
||
: || || . .

raad
23-03-2012, 08:41 PM
:
ݐ !

ѐ . .

ސ . .
ϐ . .

ʐ ڐ
. . !!

ѐ . .
. .

raad
25-03-2012, 03:29 PM
:

raad
27-03-2012, 12:42 AM
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..

raad
30-03-2012, 01:08 AM
. .
:- . .
:- [] . .

raad
07-04-2012, 01:23 AM
... (✿◠‿◠)

raad
10-04-2012, 09:44 PM
" " : * : . .

11-04-2012, 12:37 PM
.. ..!!

raad
11-04-2012, 09:57 PM
ٱ ٱ . .


ٱ ٱ [ ] ٱٱٱ . .ٱ ٱٱ ٱ ٱ . .
ٱ ٱ ٱٱ . . ٱٱٱ . .ٱ ٱ ٱ ٱ . .
ٱ ٱ . . ٱٱ . .

12-04-2012, 01:18 AM


.. ♥

(http://www.facebook.com/#)

raad
12-04-2012, 02:28 PM

..


..

..

..
...

raad
15-04-2012, 07:03 PM
. . (✿◠‿◠)

raad
19-04-2012, 12:03 AM
, . . . . . . !

raad
21-04-2012, 02:45 PM
..♥
ٱ ﻟ̨ڱ

ﭠ͐
ﻟ ﺑڱ ..♡!*

^^ ﻟﺑﯾﯾﯾ (=|♥

raad
22-04-2012, 10:50 PM
/ ..


. . / . .

22-04-2012, 11:04 PM
..
..
..

... .. .!!

raad
22-04-2012, 11:35 PM
" ".. !!

raad
24-04-2012, 09:41 PM
ۆ . . ۆ . . . . ! . .

raad
27-04-2012, 08:09 PM
, , ..


raad
01-06-2012, 02:38 AM
ѐ
 ..
ѐ .
!!

01-06-2012, 03:48 AM

raad
09-09-2012, 11:36 PM
 . . ♥ ~

Ӑ !!

. . ♥♥

raad
10-09-2012, 05:05 PM
: ( ).

:

( ) !raad
29-09-2012, 03:36 AM
: !

!

raad
11-10-2012, 03:04 PM


.. :'( !

raad
02-11-2012, 03:51 AM
.. ♥٠

♥ ♥ .. ;) ♥

raad
15-11-2012, 06:49 PM
, , , . . . . . . . . . . . . . . :-
. .

raad
24-11-2012, 02:00 AM
!

!

!

. .

-

( ) ♥
!


. . </3,


!

" " ♥

" " ♥,


</3

") ♥

raad
26-12-2012, 10:08 PM
~

raad
25-03-2013, 11:53 PM
߿!
߿!

..
߿
..
߿

߿
.. ߿
..
߿!
..
..
߿!
!.
.

!

!
..
!


.!!
..
..
Կ!
!!..
Կ!
..
Կ
..
..
:

.

߿


..
..
.. ߿.
..
.
..!
.. !
..
..
..
..
..


.
!
..

( )
..

.!!
.. .
..
..
.
..
..


!


!

..
.. ..
..
߿
..
.!!